Избирателната комисия при Адвокатска колегия - Силистра назначена с Решение по протокол № 10/02.11.2015 г. на АС при АК – Силистра, Ви уведомява, че във връзка с провеждането на избори за органи на адвокатската колегия на 30-31.01.2016 г., всеки член от Адвокатска колегия - Силистра може да направи своите предложения за Председател на Адвокатския съвет и Дисциплинарния съд и за членове на органите (Адвокатски съвет, Контролен съвет, Дисциплинарен съд) на колегията в 30-дневен срок преди датата на избора, а именно – до 30.12.2015 г., включително, съгласно утвърден образец. Предложенията се подават до Избирателната комисия чрез адвокатския съвет през периода от 08,00 ч до 16,00 ч. всеки работен ден от седмицата.


Предложенията за избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната се подават с предложение по образец до Избирателната комисия чрез деловодството на Силистренски адвокатски съвет през периода от 8.00 до 16.00 ч. най-късно до 15.01.2016 г. включително.


Всеки кандидат предложен за съответният вид избор, следва да попълни декларация по образец че е съгласен да бъде предложен, както и дали е бил член на орган на АК-Силистра за последните два мандата.