РЕШЕНИЕ №17/01.02.2016 г. относно: избора на членове на Дисциплинарен съд при Силистренска адвокатска колегия Избирателната комисия на Силистренска адвокатска колегия, въз основа на получените данни от протокола по чл. 106, ал.3 от Закона за адвокатурата за отразяване на изборните резултати от 30.01.2016 г. Обяви следните резултати от избора на членове на Дисциплинарен съд при Силистренска адвокатска колегия: Брой намерени в изборната кутия бюлетини: - 59 бр. Брой действителни бюлетини: - 59 бр. Брой недействителни бюлетини: - 0 бр. Брой мандати: 4 Брой на гласовете за мандат: 30 Разпределение на действителните гласовете по кандидати: 1. Стоян Михайлов Николов………28 бр. 2. Златко Стефанов Куртев…………30 бр. 3. Иван Стефанов Антонов…………13бр. 4. Йорданка Иванова Славова – Стоянова………14 бр. 5. Веселин Иванов Василев………30 бр. 6. Елка Стефанова Горанова………26 бр. 7. Михаил Дучев Добрев…………30 бр. 8. Гинка Димитрова Ковачева………18 бр. 9. Гюнер Нихат Ахмед ………14 бр. 10. Димчо Стефанов Кьосев……20 бр. Въз основа на получените резултати от избора и резултатите от другите видове избор, на осн. чл. 107, ал. 1 от ИК, Изборната комисия Р Е Ш И: 1. ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНИЯ СЪД ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СИЛИСТРА – ЗЛАТКО СТЕФАНОВ КУРТЕВ, ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ. 2. ДОПУСКА до участие в допълнителен избор за членове на ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СИЛИСТРА за попълване на 1/един/ член от състава, следните кандидати: Стоян Михайлов Николов, Иван Стефанов Антонов, Йорданка Иванова Славова – Стоянова, Елка Стефанова Горанова, Гинка Димитрова Ковачева, Гюнер Нихат Ахмед Решението на Изборната комисия, подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Висшия адвокатски съвет по реда на чл. 106, ал.4 от ЗА.


Решението обявено на 01.02.2016 г. в 16,35 ч.