РЕШЕНИЕ №18/01.02.2016 г. относно: избора на Председател на Дисциплинарен съд при Силистренска адвокатска колегия Избирателната комисия на Силистренска адвокатска колегия, въз основа на получените данни от протокола по чл. 106, ал.3 от Закона за адвокатурата за отразяване на изборните резултати от 30.01.2016 г. Обяви следните резултати от избора на Председател на Дисциплинарен съд при Силистренска адвокатска колегия: Брой намерени в изборната кутия бюлетини: - 59 бр. Брой действителни бюлетини: - 56 бр. Брой недействителни бюлетини: - 3 бр. Брой мандати: 1 Брой на гласовете за мандат: 30 Разпределение на действителните гласовете по кандидати: 1. Димчо Стефанов Кьосев……16 бр. 2. Валери Янков Карапанайотов……22 бр. 3. Златко Стефанов Куртев……10 бр. 4. Стоян Михайлов Николов……4 бр. 5. Даниела Стоянова Иванова……4 бр. Въз основа на получените резултати от избора, получените декларации и резултатите от другите видове избор, както и еднаквият брой гласове на двама от кандидатите, на осн. чл. 107, ал. 1 от ИК, Изборната комисия Р Е Ш И: ДОПУСКА до участие в допълнителен избор за Председател на ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СИЛИСТРА следните кандидати: Валери Янков Карапанайотов, Стоян Михайлов Николов и Даниела Стоянова Иванова. Решението на Изборната комисия, подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Висшия адвокатски съвет по реда на чл. 106, ал.4 от ЗА.Решението обявено на 01.02.2016 г. в 16,35 ч.