РЕШЕНИЕ №14/01.02.2016 г. относно: избора на Председател на Силистренски Адвокатски Съвет Избирателната комисия на Силистренска адвокатска колегия, въз основа на получените данни от протокола по чл. 106, ал.3 от Закона за адвокатурата за отразяване на изборните резултати от 30.01.2016 г. Обяви следните резултати от избора за Председател на Силистренска адвокатска колегия: Брой намерени в изборната кутия бюлетини: - 59 бр. Брой действителни бюлетини: - 59 бр. Брой недействителни бюлетини: - 0 бр. Брой мандати: 1 Разпределение на действителните гласовете по кандидати: - Снежина Христова Христова – 41 бр. - Ирена Симеонова Русчева – Антонова – 18 бр. Въз основа на получените резултати от избора, на осн. чл. 107, ал. 1 от ИК, Изборната комисия Р Е Ш И: ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАСТКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА - СНЕЖИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА Решението на Изборната комисия, подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Висшия адвокатски съвет по реда на чл. 106, ал.4 от ЗА.Решението обявено на 01.02.2016 г. в 16,35 ч.