РЕШЕНИЕ №15/01.02.2016 г. относно: избора на членове на Силистренски Адвокатски Съвет Избирателната комисия на Силистренска адвокатска колегия, въз основа на получените данни от протокола по чл. 106, ал.3 от Закона за адвокатурата за отразяване на изборните резултати от 30.01.2016 г. Обяви следните резултати от избора на членове на Силистренски адвокатски съвет: Брой намерени в изборната кутия бюлетини: - 59 бр. Брой действителни бюлетини: - 59 бр. Брой недействителни бюлетини: - 0 бр. Брой мандати: 4 Брой на гласовете за мандат: 30 Разпределение на действителните гласовете по кандидати: 1. Николай Димов Димитров……37 бр. 2. Марин Драганов Маринов………37 бр. 3. Снежина Христова Христова………22 бр. 4. Драгомир Валентинов Чернев……17 бр. 5. Валери Тодоров Великов………20 бр. 6. Димчо Стефанов Кьосев………36 бр. 7. Елка Стефанова Горанова………15 бр. 8. Стоян Михайлов Николов…………9 бр. 9. Стояна Йорданова Енева – Дойчева………8 бр. 10. Веселин Иванов Василев………7 бр. 11. Анелия Стефанова Кастанини………3 бр. 12. Иван Стефанов Антонов…………10 бр. 13. Веселка Григорова Димитрова……11 бр. Въз основа на получените резултати от избора, както и от избора за председател, на осн. чл. 107, ал. 1 от ИК, Изборната комисия Р Е Ш И: 1. ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА НИКОЛАЙ ДИМОВ ДИМИТРОВ, МАРИН ДРАГАНОВ МАРИНОВ и ДИМЧО СТЕФАНОВ КЬОСЕВ. 2. ДОПУСКА до участие в допълнителен избор за членове на АДВОКАТСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА за попълване на 1/един/ член от състава, следните кандидати: Драгомир Валентинов Чернев, Валери Тодоров Великов, Елка Стефанова Горанова, Стоян Михайлов Николов, Стояна Йорданова Енева – Дойчева, Веселин Иванов Василев, Анелия Стефанова Кастанини, Иван Стефанов Антонов, Веселка Григорова Димитрова. Решението на Изборната комисия, подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Висшия адвокатски съвет по реда на чл. 106, ал.4 от ЗА.


Решението обявено на 01.02.2016 г. в 16,35 ч.