РЕШЕНИЕ №16/01.02.2016 г. относно: избора на членове на Контролен съвет при Силистренска адвокатска колегия Избирателната комисия на Силистренска адвокатска колегия, въз основа на получените данни от протокола по чл. 106, ал.3 от Закона за адвокатурата за отразяване на изборните резултати от 30.01.2016 г. Обяви следните резултати от избора на членове Контролен съвет при Силистренска адвокатска колегия: Брой намерени в изборната кутия бюлетини: - 59 бр. Брой действителни бюлетини: - 58 бр. Брой недействителни бюлетини: - 1 бр. Брой мандати: 3 Брой на гласовете за мандат: 30 Разпределение на действителните гласовете по кандидати: 1. Атанас Георгиев Желев……28 бр. 2. Михаил Дучев Добрев………33 бр. 3. Златко Стефанов Куртев……34 бр. 4. Розалина Маринова Маринова - Скорчелиева………27 бр. 5. Иван Стефанов Антонов………6 бр. 6. Елка Стефанова Горанова………11 бр. 7. Стоян Михайлов Николов…………15 бр. 8. Йорданка Иванова Славова – Стоянова……7 бр. 9. Стояна Йорданова Енева – Дойчева………10 бр. Въз основа на получените резултати от избора, както и от постъпилата декларация, на осн. чл. 107, ал. 1 от ИК, Изборната комисия Р Е Ш И: 1. ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА ЧЛЕН НА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ ПРИ СИЛИСТРЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – МИХАИЛ ДУЧЕВ ДОБРЕВ 2. ДОПУСКА до участие в допълнителен избор за членове на КОНТРОЛЕН СЪВЕТ ПРИ СИЛИСТРЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ за попълване на 2/двама/ члена от състава, следните кандидати: Атанас Георгиев Желев, Розалина Маринова Маринова – Скорчелиева, Иван Стефанов Антонов, Елка Стефанова Горанова, Стоян Михайлов Николов, Йорданка Иванова Славова – Стоянова и Стояна Йорданова Енева – Дойчева. Решението на Изборната комисия, подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Висшия адвокатски съвет по реда на чл. 106, ал.4 от ЗА.


Решението обявено на 01.02.2016 г. в 16,35 ч.