РЕШЕНИЕ №19/01.02.2016 г. относно: избора на членове за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната от Силистренска адвокатска колегия Избирателната комисия на Силистренска адвокатска колегия, въз основа на получените данни от протокола по чл. 106, ал.3 от Закона за адвокатурата за отразяване на изборните резултати от 30.01.2016 г. Обяви следните резултати от избора на делегати на Общото събрание на адвокатите от състава на Силистренска адвокатска колегия: Брой намерени в изборната кутия бюлетини: - 59 бр. Брой действителни бюлетини: - 59 бр. Брой недействителни бюлетини: - 0 бр. Брой мандати: 2 Брой на гласовете за мандат: 30 Разпределение на действителните гласовете по кандидати: 1. СНЕЖИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА………..29 бр. 2. ЕЛИ ИЛИА КЕЛЕСИС – ТОДОРОВА………..29 бр. 3. АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЕВ…………………8 бр. 4. НИКОЛАЙ ДИМОВ ДИМИТРОВ…………….33 бр. 5. НИКОЛИНКА БОРИСОВА БОБЧЕВА – ГЕОРГИЕВА………16 бр. Въз основа на получените резултати от избора, проведените други избори и подадените декларации, на осн. чл. 107, ал. 1 от ИК, Изборната комисия Р Е Ш И: ДОПУСКА до участие в допълнителен избор за делегати на Общото събрание на адвокатите от състава на Силистренска адвокатска колегия за попълване на 2/два/ члена от състава, следните кандидати: ЕЛИ ИЛИА КЕЛЕСИС – ТОДОРОВА, АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЕВ и НИКОЛИНКА БОРИСОВА БОБЧЕВА – ГЕОРГИЕВА. Решението на Изборната комисия, подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Висшия адвокатски съвет по реда на чл. 106, ал.4 от ЗА.

Решението обявено на 01.02.2016 г. в 16,35 ч.