Наличните архивни данни датират от 30.10.1940 г., когато в свое заседание от същата дата Русенски адвокатски съвет вписва в списъка на адвокатите при Русенската адвокатска колегия и адвокатите от гр. Силистра – 17 на брой. До този момент на територията на гр. Силистра и околия е действало така нареченото адвокатско БАРУ (BAROU) – Адвокатски съвет от румънски и български адвокати, за което има оскъдни данни, поради това че при изтеглянето си от Южна Добруджа след Крайовската спогодба, румънските власти са задигнали и архива на Адвокатския съвет. Предвид разстоянието от гр. Руси и липсата на съобщителни средства, които са затруднявали навременната защита на гражданите, на 05.12.1941 г. адвокатите от гр. Силистра, членове на Русенската адвокатска колегия, вземат решение за учредяване на адвокатска колегия в гр. Силистра, в района на която влизат адвокати от гр. Тутракан, гр. Дулово и гр. Тервел, а на 14.02.1942 г. се конституира първият български Адвокатски съвет в гр. Силистра. Същият се е състоял от пет действителни и пет допълнителни членове с председател Марко Илиев, подпредседател – Йордан Стефанов, секретар – Драган Бобчев, касиер – Едрю Георгиев и член – Иван Кръстев.

При социалистическото устройство на адвокатурата е действал Закон за адвокатите от 1947 г. и по-специално чл. 9, съгласно който към всеки областен съд, където има повече от 20 адвокати, се създава адвокатска колегия като юридическо лице с органи – Общо събрание и Адвокатски съвет. По това време колективизмът се установява като основно начало и в адвокатската професия, като се създават и адвокатските колективи.

Държавното регулиране и намеса се затвърждават с Указа за адвокатурата от 1952 г. и 1977 г. Засилени са изискванията за обществената дейност на адвоката – главно като лектор по обществено-политически и правни въпроси. От изготвената и архивирана историческа справка от 1970г. става видно, че Адвокатския съвет на Силистренска адвокатска колегия е с председател Кирил Иванов Вълчев, зам. Председател – Хубан Караиванов, секретар – Александър Ковачев, касиер – Надежда Петрова и член – Никола Узунов. По това време Силистренската адвокатска колегия включва адвокатските колективи в гр. Силистра, гр. Дулово и гр. Тутракан. След влизане в сила на Закона за адвокатурата (1991 г.) трите колектива са закрити и Силистренската адвокатска колегия се е състояла от общо 21 адвоката.

Изготвил справката: адв. Ели Тодорова, Председател на АС